Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu

Rekrutacja 2022/23

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych na rok szkolny 2022/2023

W załcnikach znajdą Państwo formularze do klas 1 i oddziałow przedszkolnych. Poniżej Zarządzenie dotyczące rekrutacji.

ZARZĄDZENIE  NR     4 /2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego

w  Dzierzgoniu  z  dnia  01.03.2022 roku

 

W  SPRAWIE  WPROWADZENIA  REGULAMINÓW I CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM   DO  ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY  PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO  W DZIERZGONIU NA   ROK  SZKOLNY  2022/2023

Na podstawie  przepisów:

* Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r., poz.1082 );

* Zarządzenia Burmistrza Dzierzgonia nr    827 a /2022 z dnia 31 stycznia  2022 r; 

* Zarządzenia  Burmistrza Dzierzgonia  nr   827 b/2022 z dnia  31 stycznia 2022 r;

* Statutu Szkoły.

Zarządzam  co następuje :

§1

Ustalam Regulamin naboru do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego na rok szkolny 2022/2023  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§2

Ustalam Regulamin naboru do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej  im. Tysiąclecia Państwa Polskiego na rok szkolny 2022/2023  stanowiący  załącznik nr 2  do niniejszego zarządzenia

§3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu  przez umieszczenie na stronie internetowej  szkoły.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem ogłoszenia. 

Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 4/2022

z dnia 1 marca 2022 r.

 

Regulamin naboru do klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu

na rok szkolny 2022/2023


 

I. Harmonogram  rekrutacji do klasy pierwszej.

1.Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny  2022/2023 odbywa się według następującego harmonogramu:

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu     rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu  uzupełniającym ( w przypadku wolnych miejsc)

zapisy dzieci do szkoły  

od 01.03 do 22.03.2022 r.

15.08.2022 r.- 27.08.2022 r.

postępowanie rekrutacyjne  

od  24.03 r. do 31.03.2022 r.

29.08.2022 r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania rekrutacyjnego

do 31.03.2022 r.,

30.08.2022 r.

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15.04.2022 r.

30.08.2022

 

2. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu  55 276 25 16.

II. Obowiązek  szkolny

1. W roku szkolnym 2022/2023 spełnianie obowiązku  szkolnego rozpoczynają dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2015 roku).

2. Na wniosek rodziców do klasy pierwszej można zapisać dziecko urodzone w 2016 r., o ile w poprzednim roku szkolnym korzystało z wychowania przedszkolnego. 

Jeśli  dziecko 6 letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice  zobligowani są do konsultacji z poradnią pedagogiczno-psychologiczną, która musi wydać opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole  podstawowej.

III. Zasady   rekrutacji.

  1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły: Blunaki, Dzierzgoń, Judyty, Kuksy, Nowiec, Minięta, Morany, Stanowo, Stanówko, Stara Wieś, Tywęzy, Pachoły, Prakwice) po złożeniu  ZGŁOSZENIA PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ  ( do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej szkoły www.spdzierzgon.edu.pl).

2. Na pisemny wniosek rodziców  - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ (wnioski do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej szkoły www.spdzierzgon.edu.pl  - zakładka REKRUTACJA) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do  pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły

4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców  o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata przez rodzica,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą,

h) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,

i) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły,

j)w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka(babcia ,dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu im należytej opieki.

5. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję  podejmuje Dyrektor Szkoły.

IV. Postępowanie  rekrutacyjne

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza  komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności :

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,

b) podanie do publicznej  wiadomości-   na stronie internetowej szkoły  oraz na drzwiach  wejściowych do szkoły imiennej listy kandydatów  przyjętych i  nieprzyjętych,

c) sporządzenie protokołu postępowania  rekrutacyjnego.

4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwisko.

V. Dzieci niebędące obywatelami polski

Dzieci niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

VI. Odroczenia

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

VII. Zapisy

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice.

2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:

a) pobraniu ze strony internetowej szkoły lub sekretariatu szkoły

- zgłoszenie przyjęcia dziecka   albo wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej,

- zgody na wykorzystanie wizerunku i danych dziecka,

b) wypełnieniu, podpisaniu przez rodziców i złożeniu w/w   dokumentów  w sekretariacie szkoły.

3. Do dokumentów proszę  dołączyć aktualne zdjęcie legitymacyjne  dziecka.

 

VIII. Przepisy końcowe

1.W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. Lista dzieci przyjętych do klas pierwszych zostanie wywieszona na drzwiach wejścia głównego do szkoły i na stronie internetowej placówki  www.spdzierzgon.edu.pl

2.Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu do klasy pierwszej podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu.

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 4/2022

z dnia 1 marca  2022 r.

 

Regulamin naboru do oddziałów przedszkolnych

Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu

na rok szkolny 2022/2023

 

  1. Harmonogram naboru i rekrutacji do oddziałów przedszkolnych.

1.Rekrutacja do  oddziałów przedszkolnych na rok szkolny  2022/2023 odbywa się według następującego harmonogramu:

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu     rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu  uzupełniającym ( w przypadku wolnych miejsc)

zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych 

od 01.03 do 22.03.2022 r.

15.08.2022 r.- 27.08.2022 r.

postępowanie rekrutacyjne  

od  24.03 r. do 31.03.2022 r.

29.08.2022 r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania rekrutacyjnego

do 31.03.2022 r.,

30.08.2022 r.

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15.04.2022 r.

30.08.2022

2. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu  55 276 25 16.

II. Obowiązek odbycia rocznego przygotowania  przedszkolnego

1. W roku szkolnym 2022/2023 spełnianie rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczynają dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2016 roku).

2. Kandydaci  zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych.

III. Zasady   rekrutacji.

  1. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

  2. Rodzice dziecka  zamieszkałego w obwodzie szkoły zobowiązani są do złożenia  ZGŁOSZENIA PRZYJĘCIA DZIECKA DO  ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej szkoły www.spdzierzgon.edu.pl).

  3. Na pisemny wniosek rodziców  - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (wnioski do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej szkoły www.spdzierzgon.edu.pl  - zakładka REKRUTACJA) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do  oddziału przedszkolnego jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

  4. Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły

  5. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców  o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

      e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata przez rodzica,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą,

h) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,

i) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły,

j)w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka(babcia ,dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu im należytej opieki.

5. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do określonych oddziałów przedszkolnych, decyzję  podejmuje Dyrektor Szkoły.

IV. Postępowanie  rekrutacyjne

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza  komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności :

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,

b) podanie do publicznej  wiadomości-   na stronie internetowej szkoły  oraz na drzwiach  wejściowych do szkoły imiennej listy kandydatów  przyjętych i  nieprzyjętych,

c) sporządzenie protokołu postępowania  rekrutacyjnego.

4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwisko.

 

VII. Zapisy

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego zobowiązani są jego rodzice.

2. Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej polega na:

a) pobraniu ze strony internetowej szkoły lub sekretariatu szkoły

- zgłoszenie przyjęcia dziecka  albo wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego,

- zgody na wykorzystanie wizerunku i danych dziecka,

b) wypełnieniu, podpisaniu przez rodziców i złożeniu w/w   dokumentów  w sekretariacie szkoły.

VIII. Przepisy końcowe

1.W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału przedszkolnego rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. Lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych zostanie wywieszona na drzwiach wejścia głównego do szkoły i na stronie internetowej placówki  www.spdzierzgon.edu.pl

2. Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego  w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu do oddziału przedszkolnego  podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu.


 

ZAŁĄCZNIKI:

								

wniosek do przedszkola

Utworzono dnia 09.03.2022, 09:21

wniosek/zgłoszenie do I klasy

Utworzono dnia 03.03.2022, 22:48

Imieniny