Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu

Fundusz Świadczeń dla pracowników

                                 Załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 5/2018

                                                 z dnia 21.03.2018 r.


 

Regulamin

Zakładowego

Funduszu Świadczeń

Socjalnych

w Szkole Podstawowej

w Dzierzgoniu


 

21.03.2018 r. 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu.

 

I.  ZASADY OGÓLNE

 

§ 1

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu opracowany został na podstawie:

 1. ustawy z 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.

 z 2016 r. poz. 800);

 1. ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz.1881);

 2. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz.1379);

 3. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 09 marca 2009 r. w sprawie ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 43, poz.349);

 4. stosownych aktów wykonawczych.

 

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Fundusz – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu na podstawie ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych;

 2. Dyrektor – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu;

 3. Zakład – Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły;

 4. Związki zawodowe – wszystkie organizacje związkowe działające w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu i posiadające uprawnienia organizacji związkowej na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, działających przez swego upoważnionego przedstawiciela;

 5. Emeryci i renciści – byli pracownicy – osoby posiadające status emeryta lub rencisty (z tytułu niezdolności do pracy), którzy rozwiązali stosunek pracy i w nim nie pozostają, a szkoła jest ostatnim miejscem w którym byli pracownikami w rozumieniu Kodeksu Pracy.

 

§ 3

 1. Regulamin określa zasady tworzenia i przeznaczania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem, na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych z Funduszu funkcjonującego w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, zwanej dalej zakładem pracy.

 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się zgodnie z odpowiednimi przepisami, wymienionymi w §1.

 3. Środkami Funduszu administruje Dyrektor.

 4. Dyrektor informuje pracowników o wykorzystaniu środków Funduszu raz w roku po zamknięciu roku budżetowego (do 31 marca).

 5. Środki ZFŚS gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

 6. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

 7. Środki Funduszu nie mogą być wykorzystane na cele inne niż zawarte w regulaminie, a zobowiązania Funduszu nie mogą przekraczać środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

 8. W celu usprawnienia procesu uzgadniania stanowiska pracodawcy i pracowników przy podejmowaniu decyzji o przyznawaniu świadczeń i pomocy z Funduszu Dyrektor współpracuje z przedstawicielami zakładowych związków zawodowych (tj.: jeden przedstawiciel z każdego związku). Dokumenty poprzedzające uzgodnienia przygotowuje Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik.

 9. Przyznawanie świadczeń z funduszu, w oparciu o Regulamin, odbywa się na wniosek: samego uprawnionego, przełożonego, opiekuna lub organizacji związkowej i jest uzgadniane ze związkami w ramach działającej komisji socjalnej i zatwierdzane do wypłaty przez Dyrektora.

 10. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i nie korzystanie z niego nie daje pracownikowi lub emerytowi (renciście ) podstawy do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego.

 

§ 4

 1. W celu określenia grup dochodowych wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym ze świadczeń finansowanych z Funduszu powinny złożyć do Dyrektora oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ( dotyczy: wysokości i źródła dochodu: umowa o pracę, zlecenie, dzieło, emerytura-renta, zasiłek dla bezrobotnych, działalność gospodarcza, alimenty, stypendia, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (program 500+), dochody uzyskiwane z gospodarstwa rolnego(ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa GUS o podatku rolnym) i inne przychody uzyskiwane w rodzinie/gospodarstwie domowym we wskazanym okresie (załącznik  nr 1, 1a, 1b)  w nieprzekraczalnym terminie do końca kwietnia każdego roku. W przypadku dzieci pełnoletnich będących na utrzymaniu należy złożyć zaświadczenie, że dziecko jest uczniem/studentem.

 2. Osoba, która nie złożyła informacji wymienionej w ust. 1 lub złożyła ją po terminie, nie będzie mogła w całym danym roku kalendarzowym korzystać ze świadczeń finansowanych z funduszu.

 3. Do końca kwietnia danego roku świadczenia są przyznawane w oparciu o złożone oświadczenie z roku poprzedniego, chyba że uprawniony złoży nowe oświadczenie.

 4. Dyrektor wraz z przedstawicielami związków zawodowych i komisją socjalną rozpatruje wnioski o przyznanie świadczenia finansowanego z Funduszu, w razie powzięcia wątpliwości co do wiarygodności danych przedstawionych w informacji lub we wniosku może żądać dokumentów potwierdzających te dane ( np. roczne zeznanie podatkowe, zaświadczenie o dochodach pracownika z innego zakładu, dochodach współmałżonka, dziecka lub innego uprawnionego do korzystania z funduszu członka rodziny: zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły: decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub o przyznaniu statusu bezrobotnego bez prawa do zasiłku, decyzja o przyznaniu emerytury,  renty lub zasiłku – świadczenia przedemerytalnego wraz z ostatnią decyzją waloryzacyjną ).

 5. W przypadku dysproporcji między informacją o sytuacji materialnej a sytuacją życiową Dyrektor wraz z przedstawicielami związków zawodowych i komisją socjalną może zmienić grupę dochodową.

 6. W celu uzyskania świadczenia z Funduszu uprawniony zobowiązany jest do złożenia Wniosku o przyznanie każdego świadczenia socjalnego (załącznik nr 2).

 W przeciwnym wypadku uprawniony nie otrzymuje świadczenia.

 1. W przypadku zmiany w dochodach (utrata lub pozyskanie) pracownik, emeryt, rencista składa oświadczenie o utraconym lub pozyskanym dochodzie.

 2. W przypadku osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe Dyrektor może odstąpić od kryterium dochodowego przy przyznawaniu poszczególnych świadczeń socjalnych z ZFŚS. 

 

II.  OSOBY  UPRAWNIONE  DO  KORZYSTANIA  Z ZAKŁADOWEGO  FUNDUSZU  ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH


 

§ 5

Do korzystania ze świadczeń Funduszu uprawnieni są:

 1. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (w całym okresie zatrudnienia), bez względu na wymiar czasu pracy, rodzaj umowy o pracę i staż pracy, z wyłączeniem pracowników w okresie przebywania na urlopach bezpłatnych – dłuższych niż 30 dni oraz innych niż urlop wychowawczy;

 2. Pracownicy przebywający na urlopach związanych z macierzyństwem, urlopach wychowawczych, urlopach dla poratowania zdrowia;

 3. Emeryci i renciści – byli pracownicy, dla których Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu była ostatnim pracodawcą i jeżeli nie pozostają w momencie ubiegania się o pomoc z Funduszu w stosunku pracy w jakimkolwiek miejscu i nie prowadzą działalności gospodarczej;

 4. Członkowie rodzin wymienionych w pkt.1-3 tj. małżonek, dzieci własne i przysposobione w ramach rodziny zastępczej do 18 lat, a jeżeli kształcą się- do czasu ukończenia nauki, ale nie dłużej niż do 25 roku życia;

 5. Członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, jeżeli byli na ich utrzymaniu;

 6. Emeryci i renciści zlikwidowanych placówek oświatowych wskazanych przez organ prowadzący;

 7. Pracownicy przebywający na emeryturach pomostowych, świadczeniach kompensacyjnych i zasiłkach przedemerytalnych, o ile nie nawiązali stosunku pracy u innego pracodawcy.

Uprawnienia do korzystania z Funduszu, jako członkowie rodziny, tracą osoby wymienione w pkt.5 po upływie jednego roku od daty jego śmierci. 

III.   PRZEZNACZENIE  ZAKŁADOWEGO  FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH 

 

§ 6

Środki Funduszu przeznacza  się w następującym zakresie:

I   Wypoczynku:

 1. Wypłaty świadczenia urlopowego dla nauczycieli na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela;

 2. Dofinansowanie do wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika we własnym zakresie (wczasy pod gruszą);

2a. dofinansowanie do wypoczynku emerytów i rencistów;

 1. dofinansowanie do  wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych, wycieczek, obozów i zimowisk;

 

Dofinansowanie do indywidualnej formy wypoczynku przysługuje jeden raz w roku.

 

II   Działalność kulturalno – oświatowa, sportowa i turystyczna

1.  dofinansowanie wypoczynku w czasie wolnym od pracy, organizowanym w formie turystyki grupowej przez zakład pracy;

           2.  dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej, sportowej i turystycznej,         

             poprzez zakup biletów na taką działalność;

           III   Pomoc rzeczowa lub finansowa:

1.  świadczenia finansowe w związku ze wzmożonymi wydatkami świątecznymi    (np.  paczki dla dzieci w wieku do 15 lat – liczone do końca roku kalendarzowego);

2.  udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnej zapomogi; 

2a – w związku z trudną sytuacją rodzinną osobistą i materialną osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu (tzw. zapomogi zwykłe – tabela nr 5 do Regulaminu)- przyznawana nie częściej niż raz w roku, a w sytuacjach wyjątkowych nawet częściej niż raz w roku – na wniosek osoby uprawnionej, przełożonego, opiekuna lub organizacji związkowej,

2b – w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi i długotrwałą chorobą lub śmiercią najbliższego członka rodziny, tj. współmałżonka lub dziecka oraz innych członków rodziny uprawnionych na podstawie § 5 Regulaminu do korzystania z pomocy socjalnej (tzw. zapomogi losowe – tabela nr 5 do Regulaminu) – przyznawane nie częściej niż raz w roku, a w sytuacjach wyjątkowych nawet częściej niż raz w roku – na wniosek osoby uprawnionej, przełożonego, opiekuna lub organizacji związkowej,

• Warunkiem uzyskania pomocy, wym. w ust.3 pkt.2b, jest przedstawienie przez osobę ubiegającą się o taką pomoc, wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tę sytuację, tj.:

 a) w przypadku długotrwałej choroby – zaświadczenia lekarskiego o długotrwałej (przewlekłej) chorobie,

 b) w przypadku śmierci członka rodziny – kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu,

• w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (np. kradzież, pożar, zalanie, wypadek) – odpowiednie dokumenty (zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie ewentualnego świadka, kopia protokołu, itp.), 

3.  dofinansowanie do opłat za przedszkola i żłobki

 

IV   Pomoc finansowa na cele mieszkaniowe w formie pożyczki zwrotnej;  

Pomoc finansowa na cele mieszkaniowe w formie pożyczki zwrotnej dla pracownika przyznawana jest na: zakup, remont i modernizację domu lub mieszkania.

§ 7

 1. Pomoc finansowa na cele mieszkaniowe jest udzielana w formie oprocentowanej pożyczki.

 2. Pożyczka może być udzielana na cele określone w § 6 ust .IV.

 3. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 10 miesięcy bez oprocentowania. Pozostałe warunki spłaty pożyczki określa umowa z pożyczkobiorcą.

 4. O pożyczkę można ubiegać się pod warunkiem spłaty poprzedniej pożyczki.

 5. W razie śmierci pożyczkobiorcy pożyczkę umarza się.

 

 1. Ustala  się następujący sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki:

• do kwoty 3.000 złotych poręczycielami są dwaj pracownicy Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu.

 1. Pracownik otrzymujący pożyczkę zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na potrącanie spłacanych rat pożyczki z wynagrodzenia za pracę.

 2. W razie ustania stosunku pracy sposób spłaty pożyczki będzie ustalony indywidualnie przez pracodawcę.

 

IV POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 8

Za wyjątkami przewidzianymi w przepisach poprzedzających nie podlega regulacji częstotliwość przyznawania świadczeń z ZFŚS.

§ 9

Ustala się następujące zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele:

 1. Wydatki ograniczone są limitem ustalonym w rocznym preliminarzu dochodów i wydatków.

 2. Cele i rodzaje działalności socjalnej realizuje się w kolejności ustalonej w § 4 Regulaminu.

§ 10

 

Osoba, która podała we wniosku nieprawdziwe dane, przedłożyła sfałszowany dowód poniesionego wydatku, wykorzystała świadczenie na cele niezgodne z jej przeznaczeniem lub odstąpiła świadczenie osobie nieuprawnionej, zostaje obciążona pełnymi kosztami, poniesionymi przez Pracodawcę w związku z wykorzystaniem tego świadczenia.

§ 11

 

 1. Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o zatwierdzony roczny plan wydatków.

 2. Kwalifikacji wniosków dokonuje Komisja Socjalna. Decyzję przyznającą świadczenie socjalne wydaje pracodawca – Dyrektor.

 3. Komisja socjalna prowadzi karty świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów, w których ewidencjonuje termin, wysokość i rodzaje przyznawanych świadczeń z Funduszu.

 4. Komisja Socjalna działa w oparciu o wydany dla niej regulamin, uzgodniony ze związkami zawodowymi.

 5. Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie korzystającej z Funduszu na jej żądanie.

 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 7. Regulamin wchodzi w życie po wprowadzeniu go zarządzeniem Pracodawcy, w terminie określonym w tym zarządzeniu, nie wcześniej jednak niż z dniem jego podpisania i nie później niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu podpisania.

§ 12

Częścią Regulaminu jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o dochodach w celu ustalenia sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej pracownika zamierzającego skorzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS - nauczyciele. 

Załącznik  1a - dot. obsługi i administracji,         

Załącznik  1b - dot. emerytów i rencistów

 1. Załącznik nr 2 – wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego w związku ze wzmożonymi wydatkami świątecznymi.

 2. Załącznik nr 3 – tabele wysokości świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS          i dopłat do tych świadczeń wg:

 1. tabela nr 1 –  dopłat do różnych form wypoczynku krajowego i zagranicznego,

 tj. wycieczki, obozy i rajdy oraz wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży,

 1. tabela nr 2 a – dopłata do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą) dot. obsługi i administracji,

 2. tabela nr 2 b – dopłata do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie               dot. emerytów i rencistów

 3. tabela nr 3 – dopłata do świadczeń w ramach prowadzonej działalności sportowo – rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej,

 4. tabela nr 4 – wysokość udzielanej pomocy finansowej w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąt,

 5. tabela nr 5 -  wysokość udzielanej pomocy finansowej w związku z trudną sytuacją rodzinną, osobistą i materialną (tzw. zapomogi zwykłe ) oraz w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi i długotrwałą chorobą lub śmiercią (tzw. zapomogi losowe ),

 6. tabela nr 6 – maksymalna kwota pożyczek na cele mieszkaniowe i wysokość oprocentowania.

 1. Załącznik nr 4 wniosek o dofinansowanie wypoczynku dziecka,

 2. Załącznik nr 5 wniosek o dofinansowanie wycieczki zakładowej,

 3. Załącznik nr 6 wniosek o przyznanie zapomogi,

 4. Załącznik nr 7 wniosek o przyznanie pomocy finansowej na cele mieszkaniowe – pożyczkę,

 5. Załącznik nr 8 - wniosek o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika we własnym zakresie (wczasy pod gruszą).

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik nr 2 FŚS

Utworzono dnia 09.11.2020, 22:33

Imieniny

Zegar