Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://spdzierzgon.edu.pl/bip/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-08-02

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dominika Kulik, adres poczty elektronicznej dyrektor.sp@spdzierzgon.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 276 25 16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek główny ul. Krzywa 17

Do budynku prowadzą 3 wejścia w tym 1 główne. Do wejść bocznych prowadzą schody. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A.

Sekretariat znajduje się na I piętrze. Gabinet dyrektora oraz pokój nauczycielski znajdują się na I piętrze.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.  W budynku nie ma windy.Szkoła dysponuje schodołazem. Potrzebę użycia schodołazu należy wcześniej zgłosić do sekretariatu szkoły telefonicznie 55 276 25 16.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost wejścia głównego , na końcu korytarza.

Brak miejsc parkingowych przy budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku  nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek jest na zewnątrz monitorowany przez 6 kamer.

W każdym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po uprzednim zgłoszeniu potrzeby telefonicznie 55 276 25 16. Usługa jest dostępna w godzinach pracy szkoły. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Budynek sali gimastycznej ul. Krzywa 17

Do budynku prowadzi 1 główne wejście (sala ) i 1 wejście do klasopracowni na parterze. 

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i toaleta na parterze.  W budynku nie ma windy.Szkoła dysponuje schodołazem. Potrzebę użycia schodołazu należy wcześniej zgłosić do sekretariatu szkoły telefonicznie 55 276 25 18.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost wejścia głównego , na końcu korytarza po prawej stronie.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek jest na zewnątrz częściowo monitorowany.

W każdym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po uprzednim zgłoszeniu potrzeby telefonicznie 55 276 25 16. Usługa jest dostępna w godzinach pracy szkoły. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Budynek Centrum Rekreacyjno-Sportowego ul. Krzywa 19

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia na parterze. 

Przy budynku wyznaczono jedno miejsce dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku  nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek jest na zewnątrz monitorowany przez 3 kamery.

W każdym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po uprzednim zgłoszeniu potrzeby telefonicznie 55 276 25 18. Usługa jest dostępna w godzinach pracy szkoły. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

 

Budynek klas 1-3 i przedszkola ul. Zawadzkiego 38a

Do budynku prowadzą 3 wejścia w tym 1 główne i prowadzące do oddziału przedszkolnego. Do wejść  prowadzą schody. Brak podjazdu dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A.

Sekretariat znajduje się na I piętrze. Gabinet dyrektora oraz pokój nauczycielski znajdują się na I piętrze.

 W budynku nie ma windy. Szkoła dysponuje schodołazem. Potrzebę użycia schodołazu należy wcześniej zgłosić do sekretariatu szkoły telefonicznie 55 276 25 18.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost wejścia głównego , na końcu korytarza.

Przy budynku wyznaczono jedno miejsce dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku  nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek jest na zewnątrz monitorowany przez 3 kamery.

W każdym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po uprzednim zgłoszeniu potrzeby telefonicznie 55 276 25 18. Usługa jest dostępna w godzinach pracy szkoły. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 
 

Imieniny

Zegar