Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu

Rekrutacja 2023/24

ZARZĄDZENIE NR 1 /2023

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego

w Dzierzgoniu z dnia 20.02.2023 roku

W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINÓW I CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W DZIERZGONIU
NA ROK SZKOLNY
2023/2024

Na podstawie przepisów:

* Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz.1082);

* Zarządzenia Burmistrza Dzierzgonia nr 1149 /2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

* Zarządzenia Burmistrza Dzierzgonia nr 1150/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zarządzam co następuje:

§1

Ustalam Regulamin naboru do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego na rok szkolny 2023/2024 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ustalam Regulamin naboru do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego na rok szkolny 2023/2024 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie internetowej szkoły.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2023

z dnia 20 lutego 2023 r.

Regulamin naboru do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu

na rok szkolny 2023/2024

I. Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej.

1.Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 odbywa się według następującego harmonogramu:

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym (w przypadku wolnych miejsc)

zapisy dzieci do szkoły  

od 01.03 do 24.03.2023 r.

16.08.2023 r.- 25.08.2023 r.

 postępowanie rekrutacyjne  

od 27.03 r. do 31.03.2023 r.

29.08.2023 r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania rekrutacyjnego

do 31.03.2023 r.,

30.08.2023 r.

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14.04.2023 r.

30.08.2023 r.

 

2. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu 55 276 25 16.

II. Obowiązek szkolny

1. W roku szkolnym 2023/2024 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2016 roku).

2. Na wniosek rodziców do klasy pierwszej można zapisać dziecko urodzone w 2017 r., o ile w poprzednim roku szkolnym korzystało z wychowania przedszkolnego.

Jeśli dziecko 6 letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice zobligowani są do konsultacji z poradnią pedagogiczno-psychologiczną, która musi wydać opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

III. Zasady rekrutacji

  1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły: Blunaki, Dzierzgoń, Judyty, Kuksy, Nowiec, Minięta, Morany, Stanowo, Stanówko, Stara Wieś, Tywęzy, Pachoły, Prakwice) po złożeniu ZGŁOSZENIA PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej szkoły www.spdzierzgon.edu.pl).

2.  Na pisemny wniosek rodziców – WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ (wnioski do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej szkoły www.spdzierzgon.edu.pl – zakładka REKRUTACJA) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3.  Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły

4.  W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata przez rodzica,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą,

h) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,

i) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły,

j) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu im należytej opieki.

5.  W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

IV. Postępowanie rekrutacyjne

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,

b) podanie do publicznej wiadomości – na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach wejściowych do szkoły imiennej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwisko.

V. Dzieci niebędące obywatelami polski

Dzieci niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

VI. Odroczenia

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

VII. Zapisy

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice.

2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:

a) pobraniu ze strony internetowej szkoły lub sekretariatu szkoły

- zgłoszenie przyjęcia dziecka albo wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej,

- zgody na wykorzystanie wizerunku i danych dziecka,

b) wypełnieniu, podpisaniu przez rodziców i złożeniu w/w dokumentów w sekretariacie szkoły.

3. Do dokumentów proszę dołączyć aktualne zdjęcie legitymacyjne dziecka.

 

VIII. Przepisy końcowe

1.W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. Lista dzieci przyjętych do klas pierwszych zostanie wywieszona na drzwiach wejścia głównego do szkoły i na stronie internetowej placówki  www.spdzierzgon.edu.pl

2.Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu do klasy pierwszej podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2023

z dnia 20 lutego 2023 r.

Regulamin naboru do oddziałów przedszkolnych

Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu

na rok szkolny 2023/2024
 

  1. Harmonogram naboru i rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

1.Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 odbywa się według następującego harmonogramu:

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym (w przypadku wolnych miejsc)

zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych 

od 01.03 do 24.03.2023 r.

16.08.2023 r.- 25.08.2023 r.

 postępowanie rekrutacyjne  

od 27.03 r. do 31.03.2023 r.

29.08.2023 r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania rekrutacyjnego

do 31.03.2023 r.

30.08.2023 r.

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14.04.2023 r.

30.08.2023 r.

 2. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu 55 276 25 16.

II. Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

1. W roku szkolnym 2023/2024 spełnianie rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczynają dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2017 roku).

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych.

3. W roku szkolnym 2023/2024 przygotowanie przedszkolne odbywać się będzie w oddziałach 5 godzinnych i 8 godzinnych. Pierwszeństwo przyjęcia do oddziału 8 godzinnego mają dzieci rodziców pracujących.

III. Zasady   rekrutacji.

  1. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
  2. Rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły zobowiązani są do złożenia ZGŁOSZENIA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej szkoły www.spdzierzgon.edu.pl).
  3. Na pisemny wniosek rodziców – WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (wnioski do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej szkoły www.spdzierzgon.edu.pl - zakładka REKRUTACJA) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do  oddziału przedszkolnego jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
  4. Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły
  5. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata przez rodzica,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą,

h) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,

i) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły,

j) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu im należytej opieki.

6.  W sprawie przydziału dzieci przyjętych do określonych oddziałów przedszkolnych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

IV. Postępowanie rekrutacyjne

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,

b) podanie do publicznej wiadomości – na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach wejściowych do szkoły imiennej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwisko.

 

VII. Zapisy

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego zobowiązani są jego rodzice.

2. Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej polega na:

a) pobraniu ze strony internetowej szkoły lub sekretariatu szkoły

- zgłoszenie przyjęcia dziecka albo wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego,

- zgody na wykorzystanie wizerunku i danych dziecka,

b) wypełnieniu, podpisaniu przez rodziców i złożeniu w/w dokumentów w sekretariacie szkoły.

VIII. Przepisy końcowe

1.W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału przedszkolnego rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. Lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych zostanie wywieszona na drzwiach wejścia głównego do szkoły i na stronie internetowej placówki  www.spdzierzgon.edu.pl

2. Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu do oddziału przedszkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Rekrutacja_klasa_pierwsza

Utworzono dnia 23.02.2023, 18:23

Zgłoszenie przyjęcia dziecka / Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu

Rekrutacja_przedszkole

Utworzono dnia 23.02.2023, 18:23

Zgłoszenie przyjęcia dziecka / Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu

Imieniny

Zegar