Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu

COVID 19

ZARZĄDZENIE   NR  9/2021

 

Dyrektora Szkoły  Podstawowej  im. Tysiąclecia Państwa Polskiego

w  Dzierzgoniu

 

z  dnia 27.08.2021 r.

 

w sprawie sposobu pracy szkoły w sytuacji zagrożenia zdrowia pracowników i uczniów podczas pandemii koronawirusa  

 

Na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166) - § 18,

- Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2020, w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r., poz. 1389, 1386 i 1385)

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493). 

 

Zarządzam:


 

§ 1

 

1. Pełną gotowość przejścia pracy szkoły w stan pracy hybrydowej lub zdalnej w sytuacji braku możliwości pracy stacjonarnej z powodu zagrożenia epidemicznego lub innego powodujące zaburzenia w klasycznej formie pracy szkoły oraz wprowadzenie zasad pracy szkoły w czasie pandemii koronawirusa.

 

2. Przez pracę hybrydową (wariant B) rozumie się sytuację, w której część zajęć  ( w całej szkole lub odrębnie dla budynków z ul. Zawadzkiego lub Krzywej) odbywa się w formie zdalnej, część stacjonarnej. 

 

3. Przez pracę zdalną (wariant C) szkoły rozumie się przejście wszystkich elementów pracy szkoły w pracę zdalną ( za pośrednictwem mediów).

 

4. O ostatecznym kształcie stylu pracy szkoły decyduje dyrektor po zasięgnięciu  pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku oraz zgodzie organu prowadzącego czyli Gminy Dzierzgoń według następującej procedury:

 

Procedura uzyskiwania zgody na przejście szkoły w zdalny lub hybrydowy sposób pracy w razie zagrożenia epidemicznego związanego z Covid-19.

 

W sytuacji zagrożenia należy podjąć następujące kroki:

 

 1. Dyrektor stwierdza wystąpienie zagrożenia dla zdrowia uczniów ze względu na aktualną sytuację epidemiczną na terenie, na którym zlokalizowana jest szkoła.

 2. Dyrektor zwraca się z zapytaniem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku o opinię w przedmiocie częściowego lub całkowitego zawieszenia zajęć stacjonarnych/ przejścia na zajęcia zdalne/hybrydowe.

 

Zapytanie może zostać złożone w formie:

 • pisemnej,

 • ustnej (w tym telefonicznej)

 • elektronicznej (np. e-mail).

W zapytaniu, niezależnie od przyjętej formy, należy:

 • opisać zagrożenie epidemiczne i uzasadnić, dlaczego czyni ono koniecznym przejście na inną formę kształcenia,

 • wskazać formę kształcenia, na którą ma przejść szkoła, a w przypadku formy hybrydowej wskazać, w jakim zakresie będzie realizowane kształcenie zdalne.

 • wskazać okres, w którym będzie realizowania inna forma kształcenia (nie może być to czas nieokreślony).

Jeżeli opinia została uzyskana również w formie ustnej, wówczas jej uzyskanie należy potwierdzić w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

Przejście na inną formę kształcenia będzie możliwe jedynie w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Sanepidu.


 

 1. Dyrektor zwraca się z zapytaniem do organu prowadzącego o zgodę w przedmiocie częściowego lub całkowitego zawieszenia zajęć stacjonarnych.

 

Zapytanie może zostać złożone w formie:

 • pisemnej,

 • ustnej (w tym telefonicznej)

 • elektronicznej (np. e-mail).

Organ prowadzący może udzielić zgody w tej samej formie. Jeżeli opinia została uzyskana również w formie ustnej, wówczas jej uzyskanie należy potwierdzić w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

 

 1. Dyrektor podejmuje decyzję w sprawie zawieszenia lub przejścia w hybrydowy czy też zdalny sposób pracy. 

 2. Dyrektor zawiadamia Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Gminę Dzierzgoń  o zawieszeniu zajęć i przejściu w zdalny / hybrydowy sposób pracy szkoły określając warunki ich realizacji. 

Od 1.09.2021 ustala się następujące zasady:

 

§ 2

Narzędzia i zasady pracy zdalnej/hybrydowej

 

 1. Narzędziami pracy zdalnej podczas pracy zdalnej lub hybrydowej Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu są:

 

 1. dla oddziałów przedszkolnych - aplikacja Class Dojo

 2. dla klas 4-8 : platforma  Google Classroom dla wszystkich uczniów, ze wszystkich przedmiotów i zajęć dodatkowych według ramowych planów nauczania.

 3. dla klas 1-3: platforma  Google Classroom oraz aplikacja Class Dojo

 4. do połączeń online używać należy wyłącznie aplikacji Google Meet w wewnętrznej domenie szkoły spdzierzgon.edu.pl 


 

2. Wymóg korzystania z narzędzi wskazanych w pkt 1 związany jest z ochroną danych osobowych i wizerunku uczniów Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu. Jego nieprzestrzeganie może wiązać się ze złamaniem zasad bezpieczeństwa tych danych i podlegać karze określonej w odrębnych przepisach dotyczących RODO.

 

   3. Podczas pracy zdalnej rekomenduje się korzystanie z platformy epodreczniki.pl oraz innych sprawdzonych źródeł a także z papierowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych zamieszczonych w Szkolnym zestawie podręczników na rok 2021/2022.

 

   4. Zajęcia w każdej z form odbywać się będą wg planu zajęć, który zostanie przyjęty do pracy z dniem 1 września 2021. Jeżeli będzie taka potrzeba ulegnie on modyfikacji.

 

  5. Do komunikacji z rodzicami uczniów zaleca się dziennik elektroniczny Librus lub aplikację ClassDojo (dotyczy oddziałów przedszkolnych i klas 1-3, w których aplikacja jest obowiązkową formą komunikacji również w stacjonarnej pracy szkoły)

 

  6. Do komunikacja z uczniami klas 4-8 ustala się dziennik elektroniczny Librus oraz aplikację Google Classroom / Mail w Google Siute (wyłącznie konta szkolne uczniów).

 

   7.Ustala się dwa rodzaje zajęć, które należy odnotowywać w terminarzu Dziennika Librus podczas pracy zdalnej szkoły:

 

 1. lekcja on-line (poprzez komunikator Meet) lub 

 2. lekcja zdalna ( poprzez materiały umieszczone w aplikacji Classroom klas 4-8) 

 

Informację o typie zajęć oraz linki do połączeń nauczyciele umieszczają najpóźniej w piątek poprzedzający tydzień pracy zdalnej/hybrydowej lub nim. 24 godz. przez rozpoczęciem lekcji tego typu.

 

   8. Sposób sprawdzania obecności uczniów na zajęciach odbywać się będzie poprzez:

 

a)  stwierdzenie obecności ucznia na lekcji on-line (włączona kamera ucznia, kontakt wzrokowy z nauczycielem) lub

 

b) odpowiedź ucznia na zadane pytanie do materiału umieszczonego w aplikacji Classroom przy danej lekcji zdalnej (nie stwierdzenie “obecny”) jeżeli lekcja nie obyła się poprzez połączenie on-line. Odpowiedź powinna być udzielona w trakcie lekcji odbywającej się zgodnie z planem zajęć.

 

9. Sposób usprawiedliwiania nieobecności ucznia, o którym mówi Statut Szkoły  pozostaje bez zmian.

 

10. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach pozostają takie jak w stacjonarnej pracy szkoły czyli poprzez Dziennik Librus.

 

11. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminów poprawkowego oraz klasyfikacyjnego w sytuacji przejścia szkoły w pracę zdalną , jeżeli zajdzie taka potrzeba zostaną ustalone w czasie ich przygotowania.

 

12. Dla każdej z form pracy szkoły opracowano szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu realizacji zadań oświatowych zawarte w  § 3 do 12.


 

§ 3

Praca bibliotek

 

 1. Biblioteka szkolna pracuje według ustalonych godzin.

 2. Książki przynoszone przez przez uczniów podlegać muszą 2-dniowej kwarantannie.

 3. Miejscem kwarantanny książek przy ul. Krzywej 19 będzie pomieszczenie nr 16 (WC dla Inwalidów), które zostaje wyłączone z użytkowania w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego.

 4. Miejscem kwarantanny książek przy ul.Zawadzkiego będzie wyznaczony regał w pomieszczeniu biblioteki.

 5. Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.

 6. Nauczyciele bibliotekarze określą liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.

 7. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

 8. Uczniowie podczas przebywania na zajęciach bibliotecznych lub świetlicowych w pomieszczeniu biblioteki nie mogą dotykać zbiorów bibliotecznych, dlatego nie będzie funkcjonował kącik czytelniczy lub regał z czasopismami ani żadna inna forma swobodnego korzystania z zasobów literatury (chyba, że będzie możliwa kwarantanna pozycji).


 

§ 4

 

Praca świetlic

 1. Świetlica w miarę możliwości będzie funkcjonowała w jednym pomieszczeniu.

 2. Jeżeli to możliwe uczniowie powinni przebywać na dworze.

 3. Każda godzina zajęć z klasą, która ma zastępstwo świetlicowe ma w miarę możliwości w klasie odbywać się ma w sali lekcyjnej wg planu zajęć.

 4. Obie świetlice prowadzić będą papierowy rejestr osób przebywających na świetlicy, podczas każdej z godzin jej pracy. W rejestrze należy odnotować imię, nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.

 5. Dokumentacja tych zajęć odbywa się w Dzienniku Librus.

 6. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. 

 7.  Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

 

§ 5

Realizacja zajęć dydaktycznych

 

 1. Podczas ograniczenia stacjonarnej pracy szkoły, praca na lekcjach oraz innych zajęciach odbywać się będzie zgodnie z ustalonym planem zajęć.

 2. Jeżeli zajęcia dla całej szkoły lub jej części  odbywać się będą w sposób zdalny, za pośrednictwem Classroom, Class Dojo, on-line wszyscy nauczyciele prowadzący te zajęcia mają obowiązek stosować narzędzia wskazane w § 2, pkt.1.

 3. Informacja o formie zajęć (stwierdzenie lekcja zdalna) w terminarzu Dziennika Librus należy zamieszczać do piątku poprzedzającego tydzień takiej pracy. Wyjątkowo min 24 godziny przed planowaną lekcją.

 4. W klasach integracyjnych praca nauczyciela wspomagającego grupę uczniów wymagającego wspomagania musi być skierowana wyłącznie na to wspomaganie. Podczas zajęć nauczyciel wspomagający tworzy odrębny Classroom dla wspomaganych i łączy się on line z uczniami w czasie równoległym trwania lekcji w danej klasie (prowadzi zajęcia dla grupy wspomaganej). Wyjątek stanowi wspomaganie języka niemieckiego, gdyż szkoła nie zatrudnia drugiego germanisty. Classroom dla grupy wspomaganej tworzy nauczyciel wspomagający a prowadzący w danej klasie jest dołączony do prowadzenia tych zajęć. 

 5. Ocenianie osób wspomaganych odbywa się w porozumieniu nauczyciela wspomagającego i prowadzącego w danej klasie integracyjnej.

 6. Dokumentacja tych zajęć odbywa się w Dzienniku Librus.

 

§ 6

 

Zajęcia rewalidacji

 1. Zajęcia rewalidacyjne w trakcie czasowego przejścia na zdalny styl pracy szkoły lub jej części odbywać się będą zgodnie z planem, z wykorzystaniem technologii narzędzi obowiązujących w szkole.

 2. Zadaniem nauczyciela rewalidanta jest założenie Classroom na te zajęcia.  

 3. Dokumentacja tych zajęć odbywa się w dzienniku papierowym.

 

§ 7

Nauczanie indywidualne


 

 1. Nauczania indywidualne w sytuacji przejścia klasy ucznia nauczanego indywidualnie na pracę zdalną, wniosku rodzica lub jego niedyspozycji zdrowotnej odbywać się będą zdalnie.

 2. Dla ucznia klas 1-8 nauczyciele prowadzący zajęcia nauczania indywidualnego zobowiązani są złożyć odrębne Classroom na te zajęcia 

 3. Dokumentacja tych zajęć odbywa się w dzienniku papierowym.

 

§ 8

Zajęcia logopedyczne

 

 1. Zajęcia logopedyczne w sytuacji przejścia na pracę zdalną uczniów wymagających pracy z logopedą odbywać się będą poprzez Google Meet (połączenia on-line) oraz aplikację ClassDojo. 

 2. Przygotowanie narzędzi jest obowiązkiem nauczyciela logopedy prowadzącego te zajęcia.

§ 9

Uczeń i rodzic

 

 1. Rodzic ucznia udostępni wychowawcy klasy aktualne numery telefonów oraz nazwy zakładów pracy , które zebrane w rejestr będą do dyspozycji w sekretariatach szkoły. (rejestr przygotowuje wychowawca klasy)

 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych .

 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy rodzic odbiera dziecko ze szkoły z objawami chorobowymi. Wtedy powinien założyć maseczkę i zdezynfekować dłonie lub założyć rękawiczki.

 5. Przy wejściach do budynków szkoły może być mierzona temperatura osób wchodzących do budynków.

 6. W sytuacji stwierdzenia temperatury przekraczającej 37,5 st.C, osoba u której stwierdzono taki poziom nie zostanie wpuszczona do budynków szkoły.

 7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 9. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw i innych zajęć.

 11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.


 

§ 10

Pracownicy 

 

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 2. Wprowadza się zakaz gromadzenia się.

 3. W pokoju nauczycielskim może jednocześnie przebywać max 15 osób.

 4. Pracownicy, którzy wrócili z zagranicy lub wydarzenia, gdzie stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusa a nie pozostają w izolacji czy na kwarantannie zobowiązani są do noszenia maseczek i rękawiczek przez okres 14 dni od daty ewentualnego kontaktu.

 5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

§ 11

Praca sekretariatów

 

 1. Do sekretariatu szkoły osoby trzecie (rodzice inni klienci) mogą wejść wyłącznie w osłonie na usta i nos.

 2. Dokumenty składane w sekretariatach szkoły podlegają 24-godzinnej kwarantannie.

 3. Wszystkim pracownikom szkoła zapewniła dostęp do maseczek i nieograniczony dostęp do dezynfekcji rąk. 

 4. Rękawice ochronne zapewnia się personelowi sprzątającym oraz kuchni i wprowadza się bezwzględny obowiązek ich noszenia. 

 

§ 12

Oddziały przedszkolne

 1. Oddziały przedszkolne umieszczone w budynku przy ul. Zawadzkiego nie przemieszczają się po części budynku przeznaczonej dla klas 1-3.

 2. Rodzice 6-latków nie wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym.

 3. Ruch dzieci i rodziców oddziałów przedszkolnych odbywa się przez szatnię na parterze przeznaczonej przestrzeni dla tych oddziałów. 

 4. Podczas przebywania na dworze jedyną strefą zabaw na świeżym powietrzu jest plac zabaw za szkołą. Ze strefy tej nie będą korzystały klasy 1-3, dlatego za dezynfekcję tego obiektu odpowiada Przedszkole Tęczowe w Dzierzgoniu.


 

§ 13

 

Referat Obsługi Jednostek UM w budynku przy ul. Zawadzkiego

 

 1. Ogranicza się dostęp interesantów do Referatu Obsługi Jednostek.

 2. Zaleca się kontakt z Referatem Obsługi Jednostek przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej a także korespondencji tradycyjnej.

 3. Interesanci mają możliwość pozostawienia korespondencji w skrzynce umiejscowionej w wewnątrz budynku, przy wejściu głównym.

 4. Sprawy wymagające bezpośredniej obsługi interesantów realizowane są po wcześniejszym uzgodnieniu- telefonicznym z kierownikiem Referatu Obsługi Jednostek, terminu wizyty w budynku szkoły.

 5. Obsługa bezpośrednia interesantów będzie odbywała się przy portierni, w wyznaczonym miejscu, przez pracowników Referatu Obsługi Jednostek.

 6. Interesanci Referatu Obsługi Jednostek zobowiązani są do przestrzegania wymogów w zakresie działań profilaktycznych wynikających z przepisów prawa i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, a w szczególności do:

a) dezynfekcji rąk (środki dezynfekcyjne udostępnione są w wewnątrz budynku),

b) zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, przyłbicy ochronnej, odzieży lub jej części itp.,

c) zachowania bezpiecznej odległości od innych osób (co najmniej 2 metry).

 

§ 14

Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki

 

 1. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:

 1. ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,

 2. zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,

 3. stosować środki ochrony osobistej.

 

 1. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny. 

 2. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.

 3. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny. 

 4. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.:

 • przed rozpoczęciem pracy,

 • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,

 • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

 • po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,

 • po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,

 • po skorzystaniu z toalety,

 • po jedzeniu, piciu.

 1. Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę.

 2. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.

 3. Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą albo obsługa kuchni.

 4. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów do okienka „zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.

 5. Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących.

 6. W sytuacji stwierdzenia podwyższonej temperatury, złego samopoczucia lub choroby u pracownika Spółdzielni “Smaczek” przygotowującej posiłki na terenie szkoły, zobowiązuje się Prezesa Spółdzielni do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu.

 

§ 15

Przerwy pomiędzy zajęciami

 

 1. Jeżeli to możliwe wszystkie przerwy między zajęciami uczniowie powinni spędzać na dworze.

 2. Uczniowie po rozpoczęciu przerwy zakładając kurtkę ( z szatni przy klasie w przypadku klas 1-3 lub tę, którą noszą ze sobą), razem z plecakiem (kl. 4-8) wychodzą na dwór- ZGODNIE Z DROGAMI EWAKUACJI zamieszczonymi w każdym pomieszczeniu.

 3. Wracając z przerwy korzystają Z TEGO SAMEGO WEJŚCIA, którym wyszli.

 4. Jeżeli aura uniemożliwia wyjście na dwór, uczniowie zakładają kurtki a w pomieszczeniach i na korytarzach nauczyciele otwierają okna (śnieżyca, deszcz). 

§ 16

Postanowienia końcowe

 

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 2. W związku z dynamiczną sytuacją w kraju możliwe jest wprowadzanie zmian do zasad, o których dyrektor informuje całą społeczność szkolną.

 3. Każdy pracownik szkoły zostanie zapoznany z jego treścią do 28.08.2020 r.

 4. Każdy pracownik, który złoży podpis oświadcza, że został zapoznany i będzie się stosował do zasad zamieszczonych w niniejszym zarządzeniu.

 5. Nie stosowanie się do założeń może skutkować karą porządkową.  

Katarzyna Przybysz- dyrektor Szkoły

Imieniny

Zegar